Taisyklės ir Privatumo politika

UAB "Lutex" neatsako už siunčiamų SMS turinį ir Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimo atvejus panaudojant Interneto svetainę www.esms.lt 
Visa atsakomybė tenka SMS pranešimus siunčiančiam vartotojui.

Sutarties  šalys: UAB „Lutex“, toliau vadinama – VYKDYTOJAS ir Jūs (kaip fizinis ar juridinis asmuo), patvirtinantis tapatypę bei atstovavimo teises registracijos formoje - paskyros kontaktuose, toliau vadinama – UŽSAKOVAS, sudarė šią Sutartį:

  1. Sutarties objektas
1.1.    VYKDYTOJAS įsipareigoja suteikti SMS žinučių siuntimo paslaugą (toliau – Paslaugą) pagal Paslaugos teikimo tvarką, o UŽSAKOVAS įsipareigoja naudotis paslauga ir už ją atsiskaityti nustatyta tvarka. Vienos SMS žinutės ilgis – 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) lotyniškos abėcėlės simbolių. Jei SMS žinutės ilgis yra daugiau nei 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) simbolių bet ne daugiau nei 305 (trys šimtai penki) simboliai – žinutės ilgis atitinka dviejų SMS žinučių ilgį. Jei SMS žinutės ilgis yra daugiau nei 305 (trys šimtai penki) simboliai bet ne daugiau nei 459 (keturi šimtai penkiasdešimt devyni) simboliai – žinutės ilgis atitinka trijų SMS žinučių ilgį. Vienos SMS žinutės ilgis, parašytos naudojant kitų kalbų raides (lietuviškas, rusiškas ir kt.), turi 70 simbolių, antroji SMS turi papildomus 64 simbolius (71-134), trečioji SMS turi papildomus 67 simbolius(135-201).
 Simbolis – tai raidė (angliška, lietuviška, rusiška ir kt.), tarpas, skyrybos ženklas (taškas, kablelis, šauktukas ir kt.).

1.2.    UŽSAKOVO pateikiama informacija yra KONFIDENCIALI.

1.3.    VYKDYTOJO pateikiama informacija yra KONFIDENCIALI.

  1. Paslaugų teikimo tvarka
2.1.  VYKDYTOJAS suteikia Paslaugą naudodamas savo techninę bazę pateikiant užsakymus el. paštu sms@lutex.lt , arba suteikdamas prieigą UŽSAKOVUI;

2.2.  UŽSAKOVUI pateikiant užsakymą el.paštu. - SMS pranešimai siunčiami iš karto arba ne vėliau kaip per 2val. darbo dienomis nuo patvirtinimo apie informacijos gavimą, jei užsakyme nenurodyta kitaip.

2.3.  VYKDDYTOJUI suteikus prieigą prie sistemos UŽSAKOVUI – SMS pranešimai siunčiami visą parą, nepriklausant nuo dienos.

  1. 3.      Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
3.1.  VYKDYTOJAS įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Paslaugą laiku ir kokybiškai,

3.1.2. informuoti apie Paslaugos teikimo pasikeitimus, gedimus, jeigu tuo metu yra užsakytos paslaugos, per  2(dvi) darbo valandas arba nedelsiant sužinojus apie gedimą.

3.1.3. naudoti gautus duomenis pagal tikslinę paskirtį.

3.1.4. užsakymo informacijos nenaudoti asmeniniais tikslais bei taikyti visas saugumo priemones, kad gauta informacija nebūtų prieinama tretiems asmenims.

3.1.5. VYKDYTOJAS pateikia UŽSAKOVUI ir taiko šioje sutartyje nustatytą mokestį tik už sėkmingai išsiųstas trumpąsias žinutes

3.1.6. UŽSAKOVO įsigytą ir nepanaudotą prekę-paslaugą, Užsakovui pageidaujant, teikti dar vienerius metus nuo jos įsigijimo datos.

3.2.  VYKDYTOJAS neatsako už informaciją ir jos turinį, kurią UŽSAKOVAS pateikia savo klientams naudodamasis teikiama paslauga.

3.3.  VYKDYTOJAS neatsako už nurodytų klientų duomenų teisingumą ar klientų sutikimą gauti reklamines paslaugas. VYKDYTOJAS neturi teisės jokiais kitais tikslais panaudoti Užsakymų metu pateiktų duomenų.

3.4.  VYKDYTOJAS supranta, kad vėluojant suteikti paslaugas arba nesuteikiant paslaugų per šioje sutartyje nustatytą terminą, paslaugų teikimas pagal atitinkamą užsakymą gali prarasti prasmę. Todėl Šalys susitaria, kad VYKDYTOJUI laiku nesuteikus paslaugų, arba VYKDYTOJUI nustačius, kad paslaugos nebus suteikiamos per Sutartyje nustatytus terminus, VYKDYTOJAS nedelsiant informuoja UŽSAKOVĄ. UŽSAKOVAS, gavęs VYKDYTOJO pranešimą, savo nuožiūra turi teisę pareikalauti, kad VYKDYTOJO sąskaita būtų pakartotinai suteiktos paslaugos pagal tą patį UŽSAKYMĄ arba pateikia naują UŽSAKYMĄ.

3.5.   UŽSAKOVAS įsipareigoja

3.5.1. savarankiškai siųsti SMS žinutes per jam suteiktą sistemos prieigą arba pateikti Užsakymą pagal sutartą formatą (užsakymas atsiunčiamas el.laišku, klientų duomenys pateikiami .xls formatu, taip pat nurodomas SMS pranešimo tekstas, paslaugos vykdymo pradžios data ir laikas bei siuntėjo vardas (maksimalus siuntėjo vardas – 11 simbolių)), ne vėliau kaip 1 darbo diena iki paslaugos vykdymo pradžios.

3.5.2. pateikti informaciją, kurios turinys atitinka LR įstatymus bei naudodamasis įsigyta paslauga, platina tiesiogines reklamines paslaugas savo klientui, tik jam sutikus,

3.6.  UŽSAKOVAS turi teisę pareikalauti, kad paslauga būtų neatlygintinai atlikta pakartotinai arba pakeista lygiaverte, jei ji nebuvo suteikta arba suteikta nekokybiškai.

  1. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos
4.1.    Kiekvienos išsiųstos trumposios žinutės kainos pateiktos - http://www.esms.lt/smsrikodara arba sutariamos raštišku abiejų šalių susitarimu atskira sutartimi arba patvirtinamos el.laišku. 

4.2.  Tais atvejais, kai Sutartyje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai  nenustatyta kaina ar nenurodyta tvarka jai nustatyti, laikoma, kad šalys turėjo omenyje kainą, kuri Sutarties sudarymo metu buvo įprastai toje prekybos srityje mokama už tokias pat paslaugas-prekes, o jeigu ši kaina neegzistuoja – protingumo kriterijus atitinkanti kaina.

4.3.        UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI iki sąskaitoje faktūroje nurodytos dienos atlikdamas pavedimą į Sutarties šalių rekvizituose nurodytą VYKDYTOJO sąskaitą arba tam skirtu tiesioginiu apmokėjim. Kiti mokėjimo būdai galimi tik atskiru šalių susitarimu.

4.4.        Kai UŽSAKOVAS laiku nesumoka už jam suteiktas paslaugas, VYKDYTOJAS turi teisę reikalauti iš UŽSAKOVO sumokėti kainą bei 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną po apmokėjimo termino.

  1. Sutarties galiojimas
5.1.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos. Visi su pirkimu-pardavimu,  pakeitimu, papildymu ar nutraukimu susiję klausimai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų  tarpusavio susitarimu ir galioja tik įforminti raštu.

5.2.  Šalys gali vienašališkai nutraukti bendradarbiavimo susitarimą ir visus ryšius su kita Šalimi, jei ta Šalis nesilaiko Sutartyje numatytų sąlygų.

5.3.  UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs VYKDYTOJĄ raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

5.4.  Ši Sutartis galioja vienerius metus nuo pasirašymo dienos.

5.5.  Jei prieš 10 darbo dienų iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos nei viena Šalis nepateikia raštiško prašymo ją nutraukti, Sutartis savaime pratęsiama dar vieneriems metams.

  1. Baigiamosios nuostatos
6.1.  Šalių ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jo nesant, teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

6.2.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną šios Sutarties šalims, kurių abi turi vienodą teisinę galią.

6.3.  Pasikeitus vienos šalies rekvizitams, Šalis ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja apie tai kitą Šalį. Šalis, pažeidusi šią sąlygą, atlygina kitai šaliai dėl to patirtus nuostolius.

6.4.  Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl force majeure

aplinkybių.

SUSITARIMAS DĖL RINKODARINIŲ IR INFORMACINIŲ MOBILIŲJŲ PRANEŠIMŲ FIZINIEMS ASMENIMS, ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO

1. Mobiliųjų pranešimų fiziniams asmenims tikslu, t.y. B2C paslaugos atlikimui, Klientas pateikia Lutex mobiliųjų pranešimų gavėjų - fizinių asmenų asmens duomenis (toliau – „Asmens duomenis“).

2. Klientas atsako už teikiamų duomenų patikimumą (teisingumą) ir pateikia Asmens duomenis tokia  apimtimi, kokia reikalinga pranešimų pristatymo sutarties vykdymui:
a. Telefono numeris.

3. Klientas, perduodamas Lutex Asmens duomenis, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti įgyvendinant pranešimų gavėjų, kaip duomenų subjektų, teises, įrodinėjant atitikį teisės aktų keliamiems reikalavimams, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir, jei tai būtų reikalinga, konsultuojantis su priežiūros institucija.

5. Pranešimų gavėjų Asmens duomenys, pateikti Lutex Sutarties vykdymui, yra konfidenciali informacija.

6. Lutex įsipareigoja:

6.1. Veikti tik pagal šį Susitarimą ir kitus rašytinius Kliento nurodymus. Lutex pasilieka teisę priimti veiklos ir organizacinius sprendimus, būtinus B2C paslaugos suteikimui tiek, kiek tai nepakeičia Asmens duomenų tvarkymo tikslų.

6.2. Asmens duomenis naudoti išimtinai Sutarties vykdymo tikslu.

6.3. Užtikrinti, kad Asmens duomenis galėtų tvarkyti tik tie specialistai (darbuotojai), kurie susiję su pranešimų paslaugų teikimu ir yra įsipareigoję užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą.

6.4. Užtikrinti gautų iš Kliento Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

6.5. Imtis tokių techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, tame tarpe apsaugotų nuo sunaikinimo, modifikavimo, neteisėto platinimo arba neteisėtos prieigos bei nuo visų formų neteisėto Asmens duomenų tvarkymo.

6.6. Nedelsiant pranešti Klientui apie bet kokį Asmens duomenų saugumo pažeidimą.

6.7. Kliento prašymu, iš anksto raštu susitarus, leisti Klientui atlikti Asmens duomenų tvarkymo priemonių auditą ar patikrinimą, kiek tai susiję su šio Susitarimo apimama Asmens duomenų tvarkymo veikla.

6.8. Po siuntų pristatymo paslaugų suteikimo (pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba ją nutraukus prieš terminą), tinkamai sunaikinti gautus duomenis, išskyrus atvejus, kai Lutex privalo toliau saugoti duomenis pagal Europos Sąjungos arba Nacionalinę teisę.

7. Klientas sutinka, kad Lutex pasitelktų duomenų tvarkymui kitus duomenų tvarkytojus (darbuotojus) ir perduotų šio Susitarimo 2 punkte nurodytus gavėjų duomenis tam, kad galėtų suteikti Sutartyje nurodytas paslaugas. Lutex įsipareigoja su darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kurioms keliami tokie patys reikalavimai, kaip ir šiam Susitarimui, su Lutex kaip duomenų tvarkytoju.

8. Šis Susitarimas įsigalioja 2018-05-25 ir galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu.

9. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.


UAB “Lutex”

Kalvarijų g. 269, LT-08315

Įmonės kodas 302580708

PVM kodas LT100005843711

Tel. +370628 88881

El. p. : info@lutex.lt

Atsiskaitomoji sąskaita: Swedbank,

LT12 7300 0101 2555 2566