Taisyklės ir Privatumo politika

UAB "Lutex" neatsako už siunčiamų SMS turinį ir Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimo atvejus panaudojant Interneto svetainę www.esms.lt 
Visa atsakomybė tenka SMS pranešimus siunčiančiam vartotojui.

Sutarties  šalys: UAB „Lutex“, toliau vadinama – VYKDYTOJAS ir Jūs (kaip fizinis ar juridinis asmuo), patvirtinantis tapatypę bei atstovavimo teises registracijos formoje - paskyros kontaktuose, toliau vadinama – UŽSAKOVAS, sudarė šią Sutartį:

  1. Sutarties objektas
1.1.    VYKDYTOJAS įsipareigoja suteikti SMS žinučių siuntimo paslaugą (toliau – Paslaugą) pagal Paslaugos teikimo tvarką, o UŽSAKOVAS įsipareigoja naudotis paslauga ir už ją atsiskaityti nustatyta tvarka. Vienos SMS žinutės ilgis – 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) lotyniškos abėcėlės simbolių. Jei SMS žinutės ilgis yra daugiau nei 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) simbolių bet ne daugiau nei 305 (trys šimtai penki) simboliai – žinutės ilgis atitinka dviejų SMS žinučių ilgį. Jei SMS žinutės ilgis yra daugiau nei 305 (trys šimtai penki) simboliai bet ne daugiau nei 459 (keturi šimtai penkiasdešimt devyni) simboliai – žinutės ilgis atitinka trijų SMS žinučių ilgį.
Vienos SMS žinutės ilgis, parašytos naudojant kitų kalbų raides (lietuviškas, rusiškas ir kt.), turi 70 simbolių, antroji SMS turi papildomus 64 simbolius (71-134), trečioji SMS turi papildomus 67 simbolius(135-201).
Siuntėjo ID (Siuntėjas / Sender) - maksimaliai 11 simbolių (imtimai) - tekstinis siuntėjo vardas, kuris rodomas gavėjui, kaip siuntėjas. Naudojant tekstinį Siuntėjo ID - gali būti naudojami tik lotyniški simboliai, skaičiai ir skyrybos ženklai - taškas (.), minusas (-).
Simbolis – tai raidė (angliška, lietuviška, rusiška ir kt.), tarpas, skyrybos ženklas (taškas, kablelis, šauktukas ir kt.).

1.2.    UŽSAKOVO pateikiama informacija yra KONFIDENCIALI.

1.3.    VYKDYTOJO pateikiama informacija yra KONFIDENCIALI.

  1. Paslaugų teikimo tvarka
2.1.  VYKDYTOJAS suteikia Paslaugą naudodamas savo techninę bazę pateikiant užsakymus el. paštu sms@lutex.lt , arba suteikdamas prieigą UŽSAKOVUI;

2.2.  UŽSAKOVUI pateikiant užsakymą el.paštu. - SMS pranešimai siunčiami iš karto arba ne vėliau kaip per 2val. darbo dienomis nuo patvirtinimo apie informacijos gavimą, jei užsakyme nenurodyta kitaip.

2.3.  VYKDDYTOJUI suteikus prieigą prie sistemos UŽSAKOVUI – SMS pranešimai siunčiami visą parą, nepriklausant nuo dienos.

  1. 3.      Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
3.1.  VYKDYTOJAS įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Paslaugą laiku ir kokybiškai,

3.1.2. informuoti apie Paslaugos teikimo pasikeitimus, gedimus, jeigu tuo metu yra užsakytos paslaugos, per  2(dvi) darbo valandas arba nedelsiant sužinojus apie gedimą.

3.1.3. naudoti gautus duomenis pagal tikslinę paskirtį.

3.1.4. užsakymo informacijos nenaudoti asmeniniais tikslais bei taikyti visas saugumo priemones, kad gauta informacija nebūtų prieinama tretiems asmenims.

3.1.5. VYKDYTOJAS pateikia UŽSAKOVUI ir taiko šioje sutartyje nustatytą mokestį tik už sėkmingai išsiųstas trumpąsias žinutes

3.1.6. UŽSAKOVO įsigytą ir nepanaudotą prekę-paslaugą, Užsakovui pageidaujant, teikti dar vienerius metus nuo jos įsigijimo datos.

3.2.  VYKDYTOJAS neatsako už informaciją ir jos turinį, kurią UŽSAKOVAS pateikia savo klientams naudodamasis teikiama paslauga.

3.3.  VYKDYTOJAS neatsako už nurodytų klientų duomenų teisingumą ar klientų sutikimą gauti reklamines paslaugas. VYKDYTOJAS neturi teisės jokiais kitais tikslais panaudoti Užsakymų metu pateiktų duomenų.

3.4.  VYKDYTOJAS supranta, kad vėluojant suteikti paslaugas arba nesuteikiant paslaugų per šioje sutartyje nustatytą terminą, paslaugų teikimas pagal atitinkamą užsakymą gali prarasti prasmę. Todėl Šalys susitaria, kad VYKDYTOJUI laiku nesuteikus paslaugų, arba VYKDYTOJUI nustačius, kad paslaugos nebus suteikiamos per Sutartyje nustatytus terminus, VYKDYTOJAS nedelsiant informuoja UŽSAKOVĄ. UŽSAKOVAS, gavęs VYKDYTOJO pranešimą, savo nuožiūra turi teisę pareikalauti, kad VYKDYTOJO sąskaita būtų pakartotinai suteiktos paslaugos pagal tą patį UŽSAKYMĄ arba pateikia naują UŽSAKYMĄ.

3.5.   UŽSAKOVAS įsipareigoja

3.5.1. savarankiškai siųsti SMS žinutes per jam suteiktą sistemos prieigą arba pateikti Užsakymą pagal sutartą formatą (užsakymas atsiunčiamas el.laišku, klientų duomenys pateikiami .xls formatu, taip pat nurodomas SMS pranešimo tekstas, paslaugos vykdymo pradžios data ir laikas bei siuntėjo vardas (maksimalus siuntėjo vardas – 11 simbolių)), ne vėliau kaip 1 darbo diena iki paslaugos vykdymo pradžios.

3.5.2. pateikti informaciją, kurios turinys atitinka LR įstatymus bei naudodamasis įsigyta paslauga, platina tiesiogines reklamines paslaugas savo klientui, tik jam sutikus,

3.6.  UŽSAKOVAS turi teisę pareikalauti, kad paslauga būtų neatlygintinai atlikta pakartotinai arba pakeista lygiaverte, jei ji nebuvo suteikta arba suteikta nekokybiškai.

  1. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos
4.1.    Kiekvienos išsiųstos trumposios žinutės kainos pateiktos - https://www.esms.lt/smsrikodara arba sutariamos raštišku abiejų šalių susitarimu atskira sutartimi arba patvirtinamos el.laišku. 

4.2.  Tais atvejais, kai Sutartyje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai  nenustatyta kaina ar nenurodyta tvarka jai nustatyti, laikoma, kad šalys turėjo omenyje kainą, kuri Sutarties sudarymo metu buvo įprastai toje prekybos srityje mokama už tokias pat paslaugas-prekes, o jeigu ši kaina neegzistuoja – protingumo kriterijus atitinkanti kaina.

4.3.        UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI iki sąskaitoje faktūroje nurodytos dienos atlikdamas pavedimą į Sutarties šalių rekvizituose nurodytą VYKDYTOJO sąskaitą arba tam skirtu tiesioginiu apmokėjim. Kiti mokėjimo būdai galimi tik atskiru šalių susitarimu.

4.4.        Kai UŽSAKOVAS laiku nesumoka už jam suteiktas paslaugas, VYKDYTOJAS turi teisę reikalauti iš UŽSAKOVO sumokėti kainą bei 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną po apmokėjimo termino.

  1. Sutarties galiojimas
5.1.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos. Visi su pirkimu-pardavimu,  pakeitimu, papildymu ar nutraukimu susiję klausimai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų  tarpusavio susitarimu ir galioja tik įforminti raštu.

5.2.  Šalys gali vienašališkai nutraukti bendradarbiavimo susitarimą ir visus ryšius su kita Šalimi, jei ta Šalis nesilaiko Sutartyje numatytų sąlygų.

5.3.  UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs VYKDYTOJĄ raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

5.4.  Ši Sutartis galioja vienerius metus nuo pasirašymo dienos.

5.5.  Jei prieš 10 darbo dienų iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos nei viena Šalis nepateikia raštiško prašymo ją nutraukti, Sutartis savaime pratęsiama dar vieneriems metams.

  1. Baigiamosios nuostatos
6.1.  Šalių ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jo nesant, teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

6.2.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną šios Sutarties šalims, kurių abi turi vienodą teisinę galią.

6.3.  Pasikeitus vienos šalies rekvizitams, Šalis ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja apie tai kitą Šalį. Šalis, pažeidusi šią sąlygą, atlygina kitai šaliai dėl to patirtus nuostolius.

6.4.  Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl force majeure

aplinkybių.


SUSITARIMAS DĖL RINKODARINIŲ IR INFORMACINIŲ MOBILIŲJŲ PRANEŠIMŲ FIZINIEMS ASMENIMS, ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO

1. Mobiliųjų pranešimų fiziniams asmenims tikslu, t.y. B2C paslaugos atlikimui, Klientas pateikia Lutex mobiliųjų pranešimų gavėjų - fizinių asmenų asmens duomenis (toliau – „Asmens duomenis“).

2. Klientas atsako už teikiamų duomenų patikimumą (teisingumą) ir pateikia Asmens duomenis tokia  apimtimi, kokia reikalinga pranešimų pristatymo sutarties vykdymui:
a. Telefono numeris.

3. Klientas, perduodamas Lutex Asmens duomenis, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti įgyvendinant pranešimų gavėjų, kaip duomenų subjektų, teises, įrodinėjant atitikį teisės aktų keliamiems reikalavimams, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir, jei tai būtų reikalinga, konsultuojantis su priežiūros institucija.

5. Pranešimų gavėjų Asmens duomenys, pateikti Lutex Sutarties vykdymui, yra konfidenciali informacija.

6. Lutex įsipareigoja:

6.1. Veikti tik pagal šį Susitarimą ir kitus rašytinius Kliento nurodymus. Lutex pasilieka teisę priimti veiklos ir organizacinius sprendimus, būtinus B2C paslaugos suteikimui tiek, kiek tai nepakeičia Asmens duomenų tvarkymo tikslų.

6.2. Asmens duomenis naudoti išimtinai Sutarties vykdymo tikslu.

6.3. Užtikrinti, kad Asmens duomenis galėtų tvarkyti tik tie specialistai (darbuotojai), kurie susiję su pranešimų paslaugų teikimu ir yra įsipareigoję užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą.

6.4. Užtikrinti gautų iš Kliento Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

6.5. Imtis tokių techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, tame tarpe apsaugotų nuo sunaikinimo, modifikavimo, neteisėto platinimo arba neteisėtos prieigos bei nuo visų formų neteisėto Asmens duomenų tvarkymo.

6.6. Nedelsiant pranešti Klientui apie bet kokį Asmens duomenų saugumo pažeidimą.

6.7. Kliento prašymu, iš anksto raštu susitarus, leisti Klientui atlikti Asmens duomenų tvarkymo priemonių auditą ar patikrinimą, kiek tai susiję su šio Susitarimo apimama Asmens duomenų tvarkymo veikla.

6.8. Po siuntų pristatymo paslaugų suteikimo (pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba ją nutraukus prieš terminą), tinkamai sunaikinti gautus duomenis, išskyrus atvejus, kai Lutex privalo toliau saugoti duomenis pagal Europos Sąjungos arba Nacionalinę teisę.

7. Klientas sutinka, kad Lutex pasitelktų duomenų tvarkymui kitus duomenų tvarkytojus (darbuotojus) ir perduotų šio Susitarimo 2 punkte nurodytus gavėjų duomenis tam, kad galėtų suteikti Sutartyje nurodytas paslaugas. Lutex įsipareigoja su darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kurioms keliami tokie patys reikalavimai, kaip ir šiam Susitarimui, su Lutex kaip duomenų tvarkytoju.

8. Šis Susitarimas įsigalioja 2018-05-25 ir galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu.

9. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Lutex” elektroninės parduotuvės (toliau – eSMS.lt ir eSMS.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad eSMS.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. eSMS.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

  4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

  4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

   4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

   4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

   4.3.3. eSMS.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

   4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia eSMS.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

  4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

  4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

  4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

  4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

  4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

  5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

  5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

  5.3. juridiniai asmenys;

  5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. eSMS.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

  7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

  7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis eSMS.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. eSMS.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. eSMS.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

  13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

  13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. eSMS.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu sms@lutex.lt arba paštu: Kalvarijų g. 269, LT-08315, Vilnius).

VI. Privatumo politikos keitimas

15. eSMS.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje “Naujienų“ skiltyje.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.

17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu sms@lutex.lt arba paštu Kalvarijų g. 269, LT-08315, Vilnius) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.Versijos data: 2018 m. gegužės mėn. 16 d

 

UAB “Lutex”

Kalvarijų g. 269, LT-08315 

Įmonės kodas 302580708

PVM kodas LT100005843711

Tel. +370628 88881

El. p. : info@lutex.lt

Atsiskaitomoji sąskaita: Swedbank,

LT12 7300 0101 2555 2566