pamiršau slaptažodį
registracija

Registracija

Registracijos formoje būtina užpildyti eilutes pažymėtas žvaigždute (*).
*
*
*
*


TAISYKLĖS
             
Sutarties  šalys: UAB "Lutex", veikianti pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama – VYKDYTOJAS ir paslaugos UŽSAKOVAS, patvirtino šias sąlygas:


  1. Sutarties objektas

1.1.     VYKDYTOJAS įsipareigoja suteikti SMS žinučių siuntimo prieigą (toliau – Paslaugą) pagal Paslaugos teikimo tvarką, o UŽSAKOVAS įsipareigoja naudotis paslauga ir už ją atsiskaityti nustatyta tvarka.

1.2.     UŽSAKOVO pateikiama informacija yra KONFIDENCIALI.

2. Paslaugų teikimo tvarka

2.1.     VYKDYTOJAS  suteikia Paslaugą naudodamas savo internetinę bazę;

2.2.     VYKDYTOJAS suteikia prisijungimą prie SMS žinučių siuntimo administravimo programinės įrangos ar formos internete (toliau – PĮ);

2.3.     Privatiems klientams paslauga suteikiama iš karto arba ne vėliau kaip per 1 val. darbo dienomis nuo patvirtinimo apie pinigų gavimą, jei užsakyme nenurodyta kitaip; Verslo klientams paslauga suteikiama pagal susitarimą, po arba prieš apmokėtą sąskaitą-faktūra.

2.4.     VYKDYTOJAS teikia ataskaitas apie suteiktą paslaugą skiltyje Ataskaitos.

3.      
Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

3.1.     VYKDYTOJAS įsipareigoja:

3.1.1.  suteikti Paslaugą laiku ir kokybiškai,

3.1.2.  informuoti apie Paslaugos teikimo pasikeitimus,

3.1.3.  nemokamai konsultuoti PĮ naudojimo klausimais,

3.1.4.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el.paštu atlikti PĮ klaidų šalinimą; garantiniai įsipareigojimai netaikomi UŽSAKOVUI pažeidus  paslaugos naudojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos,

3.1.5.  užsakymo informacijos nenaudoti asmeniniais tikslais bei taikyti visas saugumo priemones, kad gauta informacija nebūtų prieinama tretiems asmenims

3.1.6.  UŽSAKOVO įsigytą ir nepanaudotą prekę-paslaugą, Užsakovui pageidaujant, teikti dar vienerius metus nuo jos įsigijimo datos.

3.2.     VYKDYTOJAS neatsako už informaciją ir jos turinį, kurią UŽSAKOVAS pateikia savo klientams naudodamasis teikiama paslauga.

3.3.     Jei VYKDYTOJAS atlieka paslaugą už UŽSAKOVĄ, VYKDYTOJAS neatsako už nurodytų klientų duomenų teisingumą ar klientų sutikimą gauti reklamines paslaugas. VYKDYTOJAS neturi teisės jokiais kitais tikslais panaudoti Užsakymu metu pateiktų duomenų.

3.4.     VYKDYTOJAS neatsako už paslaugos veikimo sutrikimus, susijusius su techniniu sprendimu ar jo dalimis (pvz. internetu), jei tai nepriklauso nuo VYKDYTOJO ir/ar asmenų, už kuriuos VYKDYTOJAS yra atsakingas. Tai taip pat apima ir išimtinius sutrikimus dėl sezoninės perkrovos (pvz. Naujųjų Metų vakarą, per Kalėdas ir pan.). VYKDYTOJAS, jei nėra jo kaltės, taip pat neprisiima atsakomybės už savalaikį žinutės pristatymą ir/ar nepristatymą, kurį gali sąlygoti trečiųjų asmenų veiksmai (neveikimas). 

3.5.     UŽSAKOVAS įsipareigoja

3.5.1.  pateikti Užsakymą pagal sutartą formatą,

3.5.2.  pateikti informaciją , kurios turinys atitinka LR įstatymus bei naudodamasis įsigyta paslauga, platina tiesiogines reklamines paslaugas savo klientui, tik jam sutikus,

3.5.3.  naudotis PĮ pagal suteiktas instrukcijas.

3.6.     UŽSAKOVAS turi teisę pareikalauti, kad paslauga būtų neatlygintinai atlikta pakartotinai arba pakeista lygiaverte, jei buvo suteikta nekokybiškai.

4. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

4.1.     Paslaugos kaina nurodyta http://www.esms.lt/sms-siuntimo-kainos (nebent susitarta kitaip arba pasirašytas popierinis sutarties egzempliorius su nurodyta kita kaina).

4.2.     Tais atvejais, kai Sutartyje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai  nenustatyta kaina ar nenurodyta tvarka jai nustatyti, laikoma, kad šalys turėjo omenyje kainą, kuri Sutarties sudarymo metu buvo įprastai toje prekybos srityje mokama už tokias pat paslaugas-prekes, o jeigu ši kaina neegzistuoja – protingumo kriterijus atitinkanti kaina.

4.3.     UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI per 5 darbo dienas nuo sąskaitos-faktūros pateikimo atliekant pavedimą į Sutarties šalių rekvizituose nurodytą VYKDYTOJO sąskaitą. Kiti mokėjimo būdai galimi tik atskiru šalių susitarimu.

4.4.     Kai UŽSAKOVAS laiku nesumoka už jam suteiktas paslaugas, VYKDYTOJAS turi teisę reikalauti iš UŽSAKOVO sumokėti kainą bei 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną po apmokėjimo termino.

4.5.     VYKDYTOJUI laiku nesumokėjus, informacija apie skolas perduodama skolas išieškančiai agentūrai. Išieškojimo išlaidos tenka UŽSAKOVUI.  

5. Sutarties galiojimas

5.1.     Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo/patvirtinimo datos. Visi su pirkimu-pardavimu,  pakeitimu, papildymu ar nutraukimu susiję klausimai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų  tarpusavio susitarimu ir galioja tik įforminti raštu.

5.2.     Šalys gali vienašališkai nutraukti bendradarbiavimo susitarimą ir visus ryšius su kita Šalimi, jei ta Šalis nesilaiko Sutartyje numatytų sąlygų.

5.3.     Ši Sutartis galioja vienerius metus nuo pasirašymo dienos.

5.4.     Jei prieš 10 darbo dienų iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos nei viena Šalis nepateikia raštiško prašymo ją nutraukti, Sutartis savaime pratęsiama dar vieneriems metams.

  6 . Baigiamosios nuostatos

6.1.     Šalių ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jo nesant, teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

6.2.     Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną šios Sutarties šalims, kurių abi turi vienodą teisinę galią.

6.3.     Pasikeitus vienos šalies rekvizitams, Šalis ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja apie tai kitą Šalį. Šalis, pažeidusi šią sąlygą, atlygina kitai šaliai dėl to patirtus nuostolius.

6.4.     Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl force majeure aplinkybių.

e__eSMS_pr-575fd5be45077400534ba0d2091c4fc0-930x300-100-crop.jpg


su taisyklėmis susipažinau ir sutinku su taisyklėmis susipažinau ir sutinku